1. TARAFLAR

1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:17 No:40-41 Ofis No:DO-1  Levent- Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Pro Solutions Danışmanlık Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ("PS") ile Üye ("Üye") arasında, üyenin PS’nin web sitesinde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2. PS ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

2. TANIMLAR

·                 Çerez (Cookie) Politikası: Web Sitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, üyelerin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve üyelerin web sitesini ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve web sitesi üzerinden Gizlilik Politiasından erişilebilecek olan metni ifade eder.

·                 Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’ in web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, PS tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere PS’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve web sitesi üzerinden Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikalarından erişilebilecek olan metni ifade eder.

·                 Hesabım Sayfası: Üyenin web sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfayı ifade eder.

·                 Hizmet: Üyeler’ in ve ziyaretçilerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla PS tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

·                 Üye: PS ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında web sitesine üye olan ve PS tarafından web sitesi üzerinde verilen malların satışına arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

·                 Web Sitesi: Mülkiyeti PS’ye ait olan ve PS’nin işbu sözleşme ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.vekaletlekurban.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

·                 Ziyaretçi: Web Sitesi’ni üye olmadan kullanan ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

 

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1. Üyelik Sözleşmesi uyarınca üye, web sitesine üye olmak, hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

 

3.2. Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin üye tarafından kabulü ile üye, web sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

3.3. Üyeler, web sitesinden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak PS’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

 

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 

4.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin PS’den talepte bulunması halinde PS, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için PS’ye ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 

4.3. Üye, web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, web sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üyenin web sitesi dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

 

4.4. PS, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Siteyi ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve Sitenin sunduğu içeriği zenginleştirmektir.

 

4.5. Üyenin Hesabım Sayfasına erişmek ve web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. Üye, web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 

4.6.1. Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması,

4.6.2. Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,

4.6.3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,

4.6.4. Yorum ve puanlama sistemlerinin, web sitesindeki yorumları web sitesi dışında yayınlamak gibi web sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması,

4.6.5. Virüs veya web sitesine, web sitesinin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması,

4.6.6. Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması,

4.6.7. Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, PS’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması,

4.6.8. Hizmetler’in, web sitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

 

4.7. Üye, web sitesinde yaptığı işlemleri web sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, web sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

5. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

 

5.2. PS, üyenin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir. 

 

6. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. PS, üyenin web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. PS, bu kapsamda üyenin sağladığı kişisel verileri web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikalarına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikalarını her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen şekilde info@vekaletlekurban.com adresine elektronik posta göndererek bilgi edinebileceğini anlamaktadır.

 

6.2. Üye tarafından web sitesinde üyelik oluşturmak veya web sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, web sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, üye veya ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve / veya hizmetin yerine getirilmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve üyeye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla PS tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikalarına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

vekaletlekurban.com markası ve logosu, vekaletlekurban.com mobil uygulamasının ve web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak PS tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile birlikte PS’nin mülkiyetindedir. Üye, PS’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını PS’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, vekaletlekurban.com mobil uygulamasının veya web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda PS’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya PS’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, üye, PS’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

PS, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

9. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya PS’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") PS’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, PS ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 

 

10. MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1. Delil sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda PS’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile PS’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

10.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

10.3. Bildirim: PS, üye ile üyenin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

10.4. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

10.5. Üyelik Sözleşmesi’nin Devri: Üye, PS’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

10.6. Tadil ve Feragat: Taraflar’ dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.